Społeczna inspekcja pracy

Wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983. Nr 35 poz. 163), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz. U. Nr 79. poz. 854.

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem pracowniczego prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonują oceny warunków pracy i sprawują nadzór nad ochroną pracowników.

Zadania te związki zawodowe wykonują bezpośrednio (zakładowe organizacje związkowe – oddziały ZNP) oraz pośrednio, kierując działalnością społecznej inspekcji pracy (SIP), będącej służbą społeczną, pełnioną przez pracowników szkoły i placówek oświatowych.

W tym celu ramach statutowych struktur ZNP zarządy właściwego szczebla powołują:
1) Komisję Socjalną i Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP,
2) okręgową komisję ochrony pracy
zgodnie z Regulaminem komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 czerwca 1999 r.

Ponadto, zarządy ZNP właściwego szczebla powołują i odwołują:
– okręgowego koordynatora społecznej inspekcji pracy,
– oddziałowego koordynatora społecznej inspekcji pracy.

Zadaniem okręgowych koordynatorów społecznej inspekcji pracy jest:
– prowadzenie rejestru oddziałowych koordynatorów społecznej inspekcji pracy,
– inspirowanie organizacji szkoleń dla oddziałowych koordynatorów SIP i aktywu ZNP oraz wymiana doświadczeń w zakresie ochrony pracy,
– informowanie koordynatorów oddziałowych SIP o zmianach w przepisach prawa oraz wydawnictwach ułatwiających realizację zadań przez społeczną inspekcję pracy,
– wspieranie organizacyjne i merytoryczne koordynatorów SIP w oddziałach,
– okresowe informowanie prezydium i zarządu okręgu ZNP o działalności SIP,
– zainteresowanie oddziałów ZNP działalnością SIP jako jedną z ważnych dziedzin działalności Związku.

Zadaniem oddziałowych koordynatorów społecznej inspekcji pracy jest:
– prowadzenie rejestru zakładowych społecznych inspektorów pracy,
– informowanie zakładowych społecznych inspektorów pracy o zmianach w przepisach prawa i wydawnictwach wspierających ich pracę oraz udzielanie pomocy w ich pozyskiwaniu,
– inspirowanie organizacji szkoleń dla ZSIP,
– wspieranie organizacyjne i merytoryczne ZSIP w przypadku trudności w realizacji ustawowych zadań,
– bieżący nadzór nad realizacją przez ZSIP zadań wynikających z ustawy o SIP i wytycznych Prezydium ZG ZNP do działania społecznej inspekcji pracy,
– organizacja wyborów ZSIP, gromadzenie dokumentacji z tym związanej oraz przestrzeganie kadencyjności,
– inspirowanie przeglądów warunków pracy w szkołach placówkach oświatowych,
– okresowe informowanie prezydium i zarządu oddziału ZNP o działalności społecznej inspekcji pracy.

Niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio w organizacjach zakładowych działających w pionie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.